di. jul 23rd, 2024
now 3

De NOW-regeling is in het leven geroepen zodat je tijdens de Corona crisis je personeel kunt doorbetalen. De regeling biedt een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die door de corona crisis structureel minder omzet hebben. Daarbij wordt gekeken naar het omzetverlies. Hoe hoger dit is, hoe hoger de tegemoetkoming zal zijn. Het doel van de regeling is om zoveel mogelijk banen en inkomens te behouden, en uiteraard bedrijven te beschermen te faillissement. De NOW 3 loopt door tot 30 september 2021 en is ingedeeld in 4 subsidie blokken van 3 maanden. Hieronder alles wat je hierover moet weten.

Ondertussen zijn we toe aan de NOW 3.4 regeling, deze gaat over het 3e kwartaal 2021, en kon je  vanaf 26 juli. Dit kan tot en met 30 september 2021. De referentie maand is februari 2021. Na goedkeuring van de aanvraag ontvang je een voorschot van maximaal 80% van de loonsom in 3 termijnen. Bedrijven die tijdens deze subsidieperiode 20% omzetverlies of meer hebben geleden, kunnen gebruikmaken van de NOW 3.4. De regeling geldt alleen voor bedrijven die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn.

now 3

De NOW 3.4 regeling is er ook voor uitzendbureaus

Ook uitzendbureaus kunnen voor hun uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen.

De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals bijvoorbeeld werknemers met een oproepcontract. Payrollkrachten vallen ook binnen de NOW regelingen. In een dergelijk geval vraagt de payrollwerkgever de subsidie aan.

Werknemers boven de pensioengerechtigde leeftijd vallen gelukkig ook onder de regeling en werkmaatschappijen met meer dan 20% omzetverlies kunnen eveneens NOW aanvragen. Ook als het concern waar ze onder vallen minder dan 20% omzetverlies leidt. Daarbij geldt een aantal bepalingen en controle waarborgen. Buitenlandse werkgevers met Nederlandse werknemers en een SEPA-bankrekeningnummer komen ook in aanmerking. Zij moeten apart contact opnemen met het UWV.

Hoe hoger het verlies, hoe hoger de tegemoetkoming

Hoe hoger het omzetverlies, des te hoger de NOW-tegemoetkoming zal zijn. Nu alle bedrijven open mogen wordt het omzetverlies dat je voor NOW 3.4 mag opgeven beperkt tot 80%. Waardoor je ook over maximaal 80% van de loonsom de tegemoetkoming kunt krijgen. Met de simulatietool van UWV bereken je  hoe hoog het definitieve bedrag zal gaan worden.

De NOW-regeling draait om omzet en loonsom. Dit betekent dat de omzetdaling wordt bepaald door een kwart van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te kiezen periode van 3 maanden. Om de hoogte van je omzetverlies te bepalen is een online rekenhulp beschikbaar. De uitkomst van deze rekenhulp gebruik je bij je aanvraag. Om je loonsom te bepalen wordt juni 2020 als uitgangspunt genomen.

Je kunt de periode van de omzetdaling binnen de NOW 3 niet wijzigen als je omzet lager uitvalt dan verwacht door de lockdown.

Een bedrijf dat NOW krijgt, mag over 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 geen winstuitkering en bonussen aan aandeelhouders, bestuur en directie uitkeren. Dit geldt alleen als het voorschot 100.000 euro of meer is, of de definitieve tegemoetkoming 125.000 euro of meer is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie krijgen, geldt ook dat je geen winstuitkering of bonussen mag uitkeren aan de moedermaatschappij of het groepshoofd waar de werkmaatschappij onderdeel van is.

now 3.4

Het sociale verzekeringsloon als grondslag

Het sociale verzekeringsloon wordt door het UWV als grondslag genomen. Voor alle bedrijven geldt een opslag van 40% bovenop werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Daarmee levert de NOW-regeling ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. Er zit een maximum aan het loon per werknemer van 9.538 euro per maand. Salarissen boven dit bedrag worden niet gecompenseerd.

De NOW-regeling heeft geen invloed op de WW-rechten van je personeel. Werknemers en werkgevers spreken samen af of werknemers werk moeten verrichten. Als je werknemer akkoord gaat met minder loon of minder uren, dan heeft dit wel invloed op de hoogte van de uitkering bij een eventuele werkloosheid.

Wanneer kun je het aanvragen?

Om in aanmerking te komen moet je als werkgever gedurende 3 maanden op zijn minst 20% omzetverlies verwachten. Daarnaast moet je je werknemers 100% doorbetalen en de subsidie gebruiken om de loonkosten te betalen. Daarnaast ben je verplicht om  je werknemers te informeren over een toegekende aanvraag en moet je loonaangifte doen op de voorgeschreven momenten.

Let op, loonkostensubsidie die je ontvangt voor werknemers die je om bedrijfseconomische redenen hebt ontslagen moet je terugbetalen. Daarnaast zijn werkgevers verplicht om hun ontslagen personeel te helpen bij het zoeken naar ander werk. Als na afloop blijkt dat niet aan de voorwaarden is voldaan, kan het UWV het voorschot opschorten of een al gegeven voorschot terugvorderen. Tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie moet je inzage kunnen geven in je administratie. Ook als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging intrekking of vaststelling van de subsidie, ben je verplicht dit te melden bij het UWV.

Door admin